Regulamin

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

§1. Zakres podmiotowy

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy (OWW) określają ramowe warunki współpracy pomiędzy xnativi Ewa Siejka, z siedzibą w Lublinie (20-078), ul. Cicha 3/6, NIP 7123393383 (zwaną dalej „Wykonawcą”), a podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi, na rzecz których świadczy usługi (zwanymi dalej „Zamawiającymi”, a osobno „Zamawiającym”). Wykonawca oraz Zamawiającymi w dalszej części OWW zwani są „Stronami”.

§2. Zakres przedmiotowy

 1. Przedmiotem usług świadczonych przez Wykonawcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, a podlegających uregulowaniom niniejszego OWW, jest
  • realizowanie tłumaczeń,
  • weryfikacja i korekta tekstów
  • usługi pomocnicze: formatowanie tekstu, edycja plików z tekstem do tłumaczenia i przetłumaczonym.

§3. Składanie zamówień

 1. Przyjęcie tłumaczenia do realizacji następuje w formie korespondencji elektronicznej na adres biuro@xnativi.pl lub przez formularz wyceny dostępny na stronie www.xnativi.pl.
 2. Zamawiający przekazuje Wykonawcy informacje niezbędne do realizacji zamówienia, w szczególności te, dotyczące: rodzaju tłumaczenia, trybu tłumaczenia (tłumaczenie zwykłe/tłumaczenie ekspresowe), konieczności stosowania ustalonej terminologii.
 3. Warunkiem realizacji zamówienie jest jego wcześniejsze opłacenie. Zamówienie zostaje przekazanie do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Wykonawcy.
 4. Płatności są obsługiwane przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu przy plac Andersa 3, 17 piętro
  61-894, KRS: 0000412357.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi przy zachowaniu najwyższej staranności.
 6. Zamówienie uważa się za wykonane, jeżeli Wykonawca dostarczy je w uzgodnionym terminie drogą mailową na uzgodniony ze Zlecającym adres e-mail.
 7. Wykonawca może odmówić przyjęcia zlecenia do realizacji bez podania przyczyny, o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego.
 8. Po wykonaniu zlecenia Wykonawca wystawia fakturę i przesyła ją Zamawiającemu pocztą elektroniczną.

§4. Cena usługi

 1. Wycena tłumaczenia dokonywana jest na postawie cennika dostępnego na stronie www.xnativi.com. Jednostką rozliczeniową tłumaczenia jest strona rozliczeniowa zawierająca 1500 znaków ze spacjami tekstu wyjściowego.
 2. Minimalna jednostka rozliczeniowa to jedna strona rozliczeniowa.
 3. Objętość tłumaczenia pisemnego jest zaokrąglana w górę do 1 pełnej strony obliczeniowej.

§5. Odstąpienie od realizacji usługi

 1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji usługi w dowolnym momencie z wyjątkiem ostatniego dnia jej realizacji. Odstąpienie od realizacji usługi tłumaczenia powinno zostać przesłane Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. W przypadku odstąpienia od realizacji usługi w trakcie jej realizacji Wykonawca prześle Zamawiającemu zlecenie na aktualnym etapie realizacji, a Zamawiający zostanie obciążony kosztami proporcjonalnymi do wykonanej pracy.
 3. Odstąpienie od realizacji usługi jest możliwe najpóźniej 24 godziny przed podanym terminem realizacji.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją usługi, od której realizacji odstąpił, o ile Wykonawca udokumentuje poniesienie takich kosztów.

§6. Niewykonanie usługi lub nienależyte wykonanie usługi

 1.  Usługę uznaje się za wykonaną nienależycie jeżeli:
  • Nie zostało wykonane na stosownym poziomie fachowym,
  • Nie zostało przekazane Zamawiającemu w ustalonym terminie
 1. W przypadku wykazania przez Zamawiającego wystąpienia jednej z wad wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia w terminie ustalonym z Zamawiającym.
 2. Jeżeli niemożliwe jest usunięcie wad wymienionych w pkt. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania kary umownej w wysokości do 25% wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia. Jeżeli wady mają charakter istotny, co zostanie sprawdzone w toku postępowania reklamacyjnego, Zamawiającemu przysługuje zwrot do 50% wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia.
 3. W przypadku przekazania Zamawiającemu wykonanego zlecenia w terminie późniejszym niż ustalono, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia za każdy dzień roboczy opóźnienia. Kara umowna w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienie nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia ustalonego za realizację zlecenia.
 4. Zamawiający akceptuje, że zamówienia realizowane w trybie ekspresowym mogą być wykonywane przez kilku tłumaczy i korektorów, co może mieć wpływ na jednolitość stosowanej terminologii oraz stylu.
 5. W przypadku, gdy materiał przesłany przez Zamawiającego zawiera niespójności, jest nieczytelny lub niepoprawny, Wykonawca może powiadomić go o tych wadach i zażądać niezwłocznego nadesłania poprawek, wyjaśnień lub instrukcji. Opóźnienia Zamawiającego w odpowiedzi na udzielenie wyjaśnień, automatycznie przedłuża czas realizacji zamówienia o czas opóźnienia.
 6. Wykonawca wykonuje tłumaczenie z użyciem słownictwa i stylu najbardziej popularnego dla danej dziedziny. Adaptacja kulturowa tłumaczenia może wymagać odrębnych ustaleń z Wykonawcą.
 7.  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za brak spójności między tłumaczeniem a słownictwem stosowanym przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie dostarczy Wykonawcy glosariusza lub słownika pojęć, które powinny być zastosowane w tłumaczeniu.
 8.  Strony nie są odpowiedzialne za naruszenie obowiązków wynikających z Umowy w przypadku, gdy wyłączną przyczyną naruszenia jest działanie siły wyższej.

§7. Zgłaszanie wad i reklamacje

 1. Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia Wykonawcy wady w zamówieniu na piśmie w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia mu tłumaczenia pisemnego.
 2. W przypadku zgłoszenia wad z naruszeniem §7, pkt. 1 wszelkie uprawnienia Zamawiającego oraz odpowiedzialność Wykonawcy, w tym odszkodowawcza, związana z wystąpieniem wad w wykonanych tłumaczeniach wygasa.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Wykonawcę w porozumieniu ze Zlecającym na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia, spór między stronami rozstrzygnie niezależny arbiter w postaci biegłego z listy tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.
 4. Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.
 5. Koszty sporządzenia opinii przez niezależnego arbitra ponosi ta strona postępowania reklamacyjnego, która przegra spór.

§8. Klauzula poufności

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich materiałów i informacji przekazanych przez Zlecającego w toku realizacji zamówienia.
 2. Dokumenty przesłane przez Zlecającego oraz wszelkie informacje przez niego przekazane są wykorzystywane wyłącznie w celu koniecznym do zrealizowania usługi i są przekazywane jedynie bezpośrednim współpracownikom Wykonawcy pracującym nad zleceniem, tj. tłumaczom, korektorom, innym pracownikom pracującym nad zleceniem.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Kwestie nieuregulowane w niniejszych OWW podlegają właściwym postanowieniom Kodeksu Cywilnego oraz ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r poz. 827 z późn. zm.).
 2. OWW jest wiążące dla Stron od chwili złożenia Zamówienia w rozumieniu niniejszych OWW.
 3. OWW są obowiązujące dla Stron, o ile Strony nie zawarły innych ustaleń na drodze umowy o stałej współpracy lub na drodze umowy dotyczącej wykonania konkretnego zamówienia.
 4. Niniejsze OWW obowiązują od dnia 10 października 2019 r.
Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

W biurze tłumaczeń xnativi Twoja wygoda jest naszym priorytetem. Wykonujemy tłumaczenia oraz korektę językową tekstów z różnych dziedzin. Przetłumaczymy dla Ciebie zarówno teksty o tematyce ogólnej jak również specjalistycznej, np. z zakresu prawa, techniki lub medycyny. Ponadto specjalizujemy się w kompleksowym tłumaczeniu stron i sklepów internetowych. Powierzając nam tłumaczenie możesz być pewny, że usługa wykonana będzie na najwyższym poziomie.

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami. Rozwiejemy wszystkie wątpliwości!